Onze projecten

Projecten, uitgevoerd met de methodiek van Samenlevingsbeleid, voorheen ‘de methode Klinkers’.
In de periode vanaf 1982 hebben we voor overheden, semi-overheden en maatschappelijke organisaties in binnen– en buitenland, projecten Samenlevingsbeleid uitgevoerd. Hieronder volgt een niet-limitatieve opsomming daarvan.

Politie en veiligheid

 • Gemeentepolitie Amsterdam, Utrecht, Arnhem: ontwikkelen van een nieuw politiebeleid, annex organisatie.
 • Gemeentepolitie Breda: begeleiden van het project tot de opzet van decentrale werkvormen.
 • Gemeente Amsterdam: opzet project Integraal Veiligheidsbeleid Amsterdam-West (ontwerpen van een integraal veiligheidsbeleid in het westelijk deel van Amsterdam).
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ministerie van Justitie: projectleider Intensivering van de bestuurlijke aansturing van de politiële handhaving van de milieuwetgeving (een analyse van de problemen en oorzaken van het lage rendement van de politiële handhaving van het milieubeleid en de milieuregelgeving, plus een aantal aanbevelingen tot herstel van dat rendement).
 • Gemeente Amsterdam: begeleiding project bestuurlijke consequenties van de parlementaire enquête van Van Traa inzake georganiseerde criminaliteit (het voor de raad ontwerpen van een politieke visie plus daarbij horend instrumentarium ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in Amsterdam).
 • Gemeente Amsterdam: verbreding en verdieping van het stedelijk veiligheidsbeleid.
 • Regering Suriname, meer in het bijzonder de Minister van Justitie en Politie en de Minister van Defensie: het ontwerpen van een Nationaal Strategisch Veiligheidsplan.

ICT

 • Het Automatiseringscentrum CVA/IAM te Haarlem: ontwerpen en uitvoeren van een convenant ter opheffing van enkele gemeenschappelijke regelingen tussen 117 gemeenten, het ontwerpen van een delegatiebesluit voor een bestuurlijke interim-periode en het ontwerpen van een nieuwe gemeenschappelijke regeling c.a.
 • Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en Ministerie van Economische Zaken: ontwerpen van een projectbouwplan voor het ontwikkelen en verspreiden van computerondersteund onderwijs in het hoger beroepsonderwijs, mede gericht op het ontwikkelen van computerondersteund onderwijs als een zelfstandige bedrijfstak.
 • ANWB, Nederlandse Spoorwegen, Verkeer en Waterstaat: begeleiding project tot ontwerp van de structuur van een Platform Reisinformatiesystemen (PRIS).

Woningbouw en huisvesting

 • Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds: advisering inzake het nieuwe ministeriële beleid met betrekking tot de financiering van de sociale woningbouw, en advisering inzake de wetsontwerpen aangaande de bevoegdheden en organisatiestructuur van de top van het Pensioenfonds in het licht van de ontwerpwetgeving terzake.
 • Progresbouw: onderzoek – op verzoek van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer – naar dereguleringsmogelijkheden in het bouwproces.
 • Gemeente Rotterdam: begeleiding project Woonstadbeleid.

Verkeer(sveiligheid) en Vervoer

 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: ontwikkelen van nieuw beleid voor het beroepsgoederenvervoer in het algemeen en, voor het beroepsgoederenvervoer over de weg in het bijzonder, en voor de ombouw van de rijksverkeersinspectie tot een beleidsvoorbereidende en -evaluerende buitendienst.
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: co-leiding van het project tot het ontwerpen en invoeren van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer Vervoer (het ontwerpen van een integraal beleid voor de Tweede Kamer op alle vlakken van mobiliteit tussen 1990 en 2015).
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: leiden van het project herziening Structuurschema Zeehavens (het ontwerpen van een beleid ter incorporering van het zeehavenbeleid in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer).
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: ontwikkelen en begeleiden van het project Vervoerregio Noordvleugel Randstad.
 • Commissie Kroes/Pisani: leiden van het project tot het ontwerpen van de grondslagen van een Europees Structuurschema Verkeer en Vervoer ten behoeve van de Europese Commissaris voor Transport Karel Van Miert (het ontwerpen van een Europese visie op het aanleggen van transnationale transportassen).
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: opzet en begeleiding van het project Strategie Regionale Luchthavens-Relus (ontwerpen van een beleid voor de regionale luchthavens in relatie tot Schiphol).
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: toekomstverkenning van de Rijksluchtvaartdienst.
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: begeleiding project wijziging artikel 36 Luchtvaartwet.
 • Ministry of Communications (Government of Indonesia): opzet structuurschema verkeer en vervoer voor geheel Indonesië (het ontwerpen van een beleid tot beteugeling van de explosieve mobiliteit in de agglomeraties en het ontbreken van mobiliteit in de buitengewesten).
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: begeleiding opzet nieuw beleid Rijksverkeersinspectie.
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: begeleiding opzet veiligheidsbeleid burgerluchtvaart (het ontwerpen van een beleid voor de Tweede Kamer op het vlak van luchtvaartveiligheid).
 • Provincie Noord-Brabant: begeleiding opzet nieuw provinciaal openbaar vervoer beleid (het ontwerpen van een geheel nieuwe visie op openbaar vervoer).
 • Economic and Social Commission for Asia and the Pacific of the United Nations: opzet van een geïntegreerde aanpak van verkeers- en vervoersproblemen in Azië, met pilotproject in Bangkok.
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: begeleiden van het project verkeersveiligheidsaspecten in het bedrijfsleven.
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: opzet en leiding van het project flexibilisering van werk-, openings- en schooltijden.
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Ministerie van Openbare Werken van de regering van de Vlaamse Gemeenschap: evaluatie van het besluitvormingsproces ter verdieping van de Westerschelde, het verbeteren van de veiligheid in dat estuarium en het vergroten van de natuurontwikkeling.
 • Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme Suriname: het ontwerpen van de bouwstenen voor een goederenvervoerbeleid en –wetgeving.

Economische zaken

 • Interamerican Development Bank (IDB-Suriname) en Kamer van Koophandel en Fabrieken (Suriname), rapport over kansen en bedreigingen voor het midden- en kleinbedrijf in Suriname: Report on Gaps and Opportunies for New Business Creation and Small and Microenterprises Development in Suriname (april 2007).
 • Europese Unie, Suriname Business Forum, Kamer van Koophandel, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Associatie van Surinaamse Fabrikanten: ‘Gemakkelijker kunnen ondernemen in Suriname, de weg naar zelfredzaamheid’.
 • Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname: een nieuwe juridische structuur van de Kamer, annex nieuw beleid.

Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid

 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ontwikkelen van een nieuw sociaal arbeidsbeleid.
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: begeleiding project evaluatie bijstandsregelgeving aan zelfstandigen.
 • Regiogemeenten Land van Cuijk, Ontwerpen arbeidsmarktbeleid, uitvoeringsprogramma en organisatiestructuur voor de regio Land van Cuijk

(Bestuurlijke) organisatie

 • Fusieproces Hoger Beroepsonderwijs regio Utrecht: begeleiden van de bestuurlijke en juridische fusie van 14 hbo-instellingen tot een Hogeschool Midden Nederland.
 • Gemeente Renkum: leiden van het proces van reorganisatie van het gemeentelijk apparaat en de invoering van geautomatiseerde informatieverwerking.
 • Zuid-Limburg: opzet en leiding van het project Bestuurlijke Vernieuwing Zuid-Limburg (het ontwerpen van een nieuwe organisatorische hoofdstructuur voor Zuid-Limburg).

Managementaangelegenheden

 • Ministerie van Financiën: ontwikkelen van een nieuw beleid voor de managementopleiding voor inspecteurs der directe belastingen, waaronder begrepen het ontwerpen van een convenant tussen het ministerie, het werkveld en de opleidingsinstellingen.
 • Ministerie van Economische Zaken: ontwikkelen van een nieuw beleid voor de Hoofdafdeling Algemeen Regionaal Beleid.
 • Commissie Kroes: onderzoek naar het functioneren van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (een analyse van het beleid, organisatie en management van het ministerie naar aanleiding van een daartoe strekkend besluit van de Tweede Kamer wegens veel negatieve publiciteit over het functioneren van dat ministerie).
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: begeleiding project crisismanagement (ontwerp van een beleid tot het hervinden van de principes van crisismanagement voor het ministerie).
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: begeleiding project kennisbeleid (het ontwerpen van een beleid tot het hervinden van de principes van kennismanagement voor het ministerie).

Personeelsbeleid en opleiding

 • Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds: onderzoek naar de opleidingsbehoeften van de gemeentelijke overheid in de jaren negentig.
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: begeleiding project strategisch personeelsbeleid (het ontwerpen van een geheel nieuw personeelsbeleid annex managementprofiel voor het ministerie in de komende tien jaren).
 • FHR Lim A Po Institute for Social Studies te Paramaribo: introductie van de principes van interactief beleid maken voor hogere ambtenaren van de Surinaamse regering.

Natuur, landschap en milieu

 • Het Oversticht: begeleiden van het project tot ontwerp van een bijgestelde beleidsvisie voor het werk van het genootschap tot bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon.
 • Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: begeleiding project Natuurbeleid in de peiling (het ontwerpen van een nieuw natuurbeleid voor de Tweede Kamer).
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: begeleiding van het project van integrale, interdepartementale en interdisciplinaire evaluatie van het Noordzeebeleid (het ontwerpen van een visie voor het beheer van de Noordzee in de komende twintig jaar).
 • Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: begeleiden van het project tot het ontwerpen van het prioritaire programma productenbeleid en de beleidsnota Product en Milieu (het ontwerpen van een beleid ter beteugeling van de productie- en consumptiespiraal).

Burgers en Samenleving

 • Provincie Gelderland: begeleiding project Staten Interactief (herstel van het politieke contact met de burgers via een proces van directe interactie tussen de leden van Provinciale Staten en de burgers).
 • Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en gemeente Epe: begeleiding CRIEM-project (ontwerpen van een beleid tot verhoging van de leefbaarheid van een Molukse wijk, mede in relatie tot de integratie van Molukkers in Nederland).
 • Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg: het ontwerpen van een Actieplan ter bestrijding van de problemen enerzijds, en het benutten van nieuwe kansen anderzijds, wegens de vergrijzing, ontgroening en bevolkingsdaling in Parkstad Limburg.
 • Gemeente Voorst, supervisie over project ‘Voorst onder de loep’, onderzoek naar effectief preventiebeleid in het sociale domein.

Evaluaties en handhaving

 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: begeleiding van het project Naleving en Handhaving (ontwerpen van een reeks principes die de overheid in acht moet nemen in zaken als naleving en handhaving van beleid en regelgeving).
 • Evaluatie Strategische Visie 2020 Capelle aan den IJssel: het – in 2008 – evalueren van de Strategische Visie van de gemeente Capelle aan de hand van de standaarden en principes van de ‘methode Klinkers’.